بەشەکان
ئامار
پرسیارەکان: ١٥٣٥ کۆی سەردان: ٦٨٢٢٩٠
پرسیار لەوێنەدا
نوێژ » نوێژى خۆر گیران و مانگ گیران و باران بارین ژمارەی پرسیارەکان: ٢
چۆنێتى ئەنجامدانى نوێژە بارانەچۆنێتى ئەنجامدانى نوێژی ڕۆژگیران و مانگ گیران