بەشەکان
ئامار
پرسیارەکان: ١٣٨٢ کۆی سەردان: ٥٥٤٤٠٤
پرسیار لەوێنەدا
نوێژ » نوێژى خۆر گیران و مانگ گیران و باران بارین ژمارەی پرسیارەکان: ٢
چۆنێتى ئەنجامدانى نوێژە بارانەچۆنێتى ئەنجامدانى نوێژی ڕۆژگیران و مانگ گیران